Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Tas zakah på skuld?

Skulder är av två typer: 1) en skuld som erkänns av gäldenären med villigheten att betala av den; 2) en skuld som inte erkänns, antingen på grund av att lånetagaren är insolvent eller att dess betalning är senarelagd. I det första fallet har de lärda formulerat följande åsikter: 1) ‘Ali, al-Thawri, Abu Thawr, ha) ... Visa mer

Vem får företräde när det gäller att få zakah?

Distributionen av zakah till de som är berättigade, som nämnt i versen från Surah al-Tawbah, kan nu klassificeras enligt följande: De fattiga (fuqara’); de behövande (masakin); zakah-administratörerna (‘amiluna ‘alayha); de vars hjärtan ska vinnas (ma’allafatu qulubuhum); slavar (a) ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö) ... Visa mer

Vilka är fastans centrala element?

Fastan har två centrala element (bokstavligen ”pelare”) som måste uppfyllas för att den ska vara giltig och acceptabel. Dessa är: Att avstå från de handlingar som bryter fastan. Detta element baseras på Koranversen: ”[…] och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens m) ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Är det från sunnan att fasta måndagar och torsdagar?

Abu Hurayrah rapporterade att det mesta som Profeten ﷺ fastade var under måndagar och torsdagar. Han tillfrågades om detta och svarade: ”Handlingarna presenteras varje måndag och torsdag. Allah förlåter varje muslim eller varje troende, med undantag av de som bojkottar varandra. Han säger [om dem]: ‘Lämna dem.’” Detta har återbe) ... Visa mer

Vilka är villkoren för att utföra i’tikaf?

Den som utför i’tikaf måste vara en vuxen muslim, ett omdömesgillt barn som inte är sexuellt oren eller en ungdom som inte menstruerar och inte har postnatala blödningar. I’tikaf accepteras inte från en icke-troende, ett barn som inte är omdömesgillt, en person som är sexuellt oren, en menstruerande kvinna eller en kvinna som har postnata) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Vilket straff får man för att kränka Harams helgd?

En muhrim som av en genuin anledning tvingas kränka någon av ihrams restriktioner, såsom att raka sitt huvud, att bära sydda kläder på grund av kyla, hetta eller något annat – med undantag av att ha samlag med sin fru – han får göra så, men han måste slakta ett får, ge mat till sex behövande personer eller fasta ) ... Visa mer

Dela och tipsa!