Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Upphäver tvångningen om man rör en kvinna?

Nej! Det upphäver inte tvångningen. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-H) ... Visa mer

Kan man be tarawih både individuellt i ens hem och med en grupp?

Det är tillåtet att be tarawih i samling eller ensam. Majoriteten av de lärda föredrar att tarawih bes i samling. Som nämnt över, bad Profeten ﷺ tarawih i samling med muslimerna, men han slutade eftersom han fruktade att det skulle bli obligatoriskt. ‘Umar var den som samlade muslimerna för att be tarawih bakom en imam. ‘Abd al-Rahman ibn ‘) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå) ... Visa mer

Vilka nöjen och aktiviteter får man ta del av på ‘id?

Rekreation, underhållning och sång är tillåtet under ‘id-dagarna, så länge dessa aktiviteter förblir inom gränserna för vad som anses vara god moral. Anas rapporterade: ”När Profeten ﷺ kom till Madinah, hade dess [invånare] två dagar [som hade valts ut] för sport och underhållning. Profeten ﷺ sade: ‘) ... Visa mer

Att uttala takbir under ‘id-dagarna – hur görs detta?

Det är en sunnah att uttala takbirat under ‘id-dagarna. Om ‘id al-fitr säger Allah: ”Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud [dvs. uttala takbirat] som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” (2:185). Om ‘id al-adha säger Allah: ”Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna&rd) ... Visa mer

Tas zakah från spädbarn och förståndshandikappade människor?

Ett barns förmyndare eller en psykiskt utvecklingsstörd persons förmyndare måste betala zakah för individens räkning från individens egendom om den utgör en nisab. ‘Amr ibn Shu’ayb rapporterade från sin far, med en traderingskedja som går tillbaka till ‘Abdullah ibn ‘Amr, att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den s) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Vilken är växter och frukters nisab?

Merparten av de lärda menar att det inte finns någon zakah på växter och frukter till dess att de uppnår fem awsuq. Vidare blir detta applicerbart endast efter att agnet, strået och skalet har avlägsnats. Zakah-beloppet är dock tio awsuq om skalet inte avlägsnas. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Det finns ingen sadaqah (zaka) ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö) ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s&) ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny) ... Visa mer

Bryts fastan om man spyr? Finns det skillnad mellan att spy medvetet och omedvetet?

Om man överväldigas och kräks oavsiktligen, behöver man inte ta igen dagen senare eller gottgöra för det. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som överväldigas och kräks ska inte ta igen dagen. Den som kräks avsiktligen måste ta igen dagen.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn M) ... Visa mer

Vilka handlingar gagnar en avliden person?

Det råder konsensus att en avliden person gagnas av alla goda gärningar som han eller hon under sitt liv möjligen var orsaken till. Abu Hurayrah rapporterade: ”Profeten ﷺ sade: ‘När en person dör upphör alla hans goda gärningar med undantag av tre: en kontinuerlig allmosehandling, nyttig kunskap och en rättfärdig son som ber för honom) ... Visa mer

Dela och tipsa!