Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi,) ... Visa mer

Är det tillåtet att ge zakah för att förlika hjärtan?

Att förlika hjärtan. Detta åsyftar främst den grupp av människor vars hjärtan, på grund av deras svaga islam, behöver förlikas eller stärkas för islam. I detta fall distribueras zakah för att rena muslimer från deras ondska, eller för att säkra deras hjälp för att försvara muslimer. Juristerna delar in s&) ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade) ... Visa mer

Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?

Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Den) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Vilken tid äter man måltiden före gryningen när man ska fasta?

Tiden för sahur är mellan mitten av natten och gryningen. Det anses vara bäst att fördröja måltiden (dvs. så nära gryningen som möjligt). Zayd ibn Thabit rapporterade: ”Vi åt sahur med Allahs Sändebud ﷺ och sedan ställde vi oss upp för att utföra bönen.” Han tillfrågades: ”Hur lång tid var ) ... Visa mer

Får man pussas när man fastar om personen kan tygla sig själv?

Det är bekräftat att ‘A’ishah sade: ”Profeten ﷺ brukade pussa och krama när han fastade, för han hade mest kontroll av alla er över sina begär.” ‘Umar sade: ”Jag var exalterad en gång och pussade [min hustru] när jag fastade. Jag gick till Profeten ﷺ och sade: ‘I dag utförde jag en hemsk handling – jag p) ... Visa mer

Vilken natt är Allmaktens natt?

De lärda har olika åsikter om vilken natt som är Allmaktens natt. Somliga menar att det är den 21:e, andra säger den 23:e, vissa den 25:e och en del menar att det är den 29:e. Andra menar att det varierar från år till år, men att den alltid infaller under ramadans tio sista nätter. Merparten av de lärda säger att det är den 27:e) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Ska begravningsbönen utföras för de som är skyldiga till förskingring, självmord eller andra synder?

Majoriteten av de muslimska lärda anser att en begravningsbön får utföras för en person som har dömts för förskingring av offentliga medel, begår självmord eller utför någon liknande, syndig handling. Al-Nawawi sade: ”Al-Qadi sade: ‘Alla muslimska lärda anser att en begravningsbön får utföras fö) ... Visa mer

Kan man fasta på ‘Arafah-dagen?

Det är bekräftat att Profeten ﷺ inte fastade på ‘Arafah-dagen. Profeten ﷺ sade: ”Sannerligen är ‘Arafah-dagen, offerdagen (yawm al-nahr) och ayyam al-tashriq (den 10:e, 11:e och och 12:e dhu’l-hijjah) våra festdagar. Dessa är dagar för ätande och drickande.” Det är även bekräftat att Profeten ﷺ förbjö) ... Visa mer

Dela och tipsa!