Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä) ... Visa mer

Kan ‘id-bönen utföras i en moské?

‘Id-bönen kan utföras i moskén, men det är rekommenderat att utföra den på en plats utanför staden, så länge det inte finns någon ursäkt eller anledning att inte göra så (dvs. på grund av regn och så vidare). Profeten ﷺ utförde de två ‘id-bönerna i utkanten av Madinah, och han bad aldrig) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Hur distribueras zakah al-fitr?

Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadit) ... Visa mer

Vem får bryta fastan? Måste de gottgöra detta på något sätt?

Det är tillåtet för gamla män och kvinnor att bryta fastan, likaså för de kroniskt sjuka och de som måste utföra krävande arbeten under svåra förhållanden och som inte kunde hitta något annat sätt att försörja sig på. Det är tillåtet för dessa människor att bryta fastan, eftersom deras) ... Visa mer

Vilken tid äter man måltiden före gryningen när man ska fasta?

Tiden för sahur är mellan mitten av natten och gryningen. Det anses vara bäst att fördröja måltiden (dvs. så nära gryningen som möjligt). Zayd ibn Thabit rapporterade: ”Vi åt sahur med Allahs Sändebud ﷺ och sedan ställde vi oss upp för att utföra bönen.” Han tillfrågades: ”Hur lång tid var ) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man äter, dricker eller har samlag medan man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har infallit?

Om man äter, dricker eller har samlag för att man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har inträffat. I sådana här fall måste en person ta igen dagen, enligt merparten av de lärda och de fyra imamerna. Det finns dock meningsskiljaktighet i denna fråga. Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, ‘Ata, ‘Urwah, al-Hasan al-Basri och Mujahid vidh&o) ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar i’tikaf?

Om en person utför en av följande handlingar kommer dennes i’tikaf att nullifieras: 1) Att avsiktligen lämna moskén utan någon anledning, även om det endast är under en kort period. Om man gör detta anses man inte stanna kvar i moskén, vilket är en av i’tikafs principer. 2) Att överge sin tro på islam, då de) ... Visa mer

Vilka handlingar gagnar en avliden person?

Det råder konsensus att en avliden person gagnas av alla goda gärningar som han eller hon under sitt liv möjligen var orsaken till. Abu Hurayrah rapporterade: ”Profeten ﷺ sade: ‘När en person dör upphör alla hans goda gärningar med undantag av tre: en kontinuerlig allmosehandling, nyttig kunskap och en rättfärdig son som ber för honom) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

Får en muhrim avsluta sin ihram pga. sjukdom eller annan orsak?

Många lärda anser att det är tillåtet för en person att som ett villkor när han träder in i ihram att han kan avlösas från det om han blir sjuk. Muslim rapporterade från Ibn ‘Abbas att Profeten ﷺ sade till Daba’ah: ”Utför hajj, men ha som villkor att du ska avlösas från ihram när du blir förhindrad [) ... Visa mer

Dela och tipsa!