Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär) ... Visa mer

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä) ... Visa mer

Kan man be tarawih både individuellt i ens hem och med en grupp?

Det är tillåtet att be tarawih i samling eller ensam. Majoriteten av de lärda föredrar att tarawih bes i samling. Som nämnt över, bad Profeten ﷺ tarawih i samling med muslimerna, men han slutade eftersom han fruktade att det skulle bli obligatoriskt. ‘Umar var den som samlade muslimerna för att be tarawih bakom en imam. ‘Abd al-Rahman ibn ‘) ... Visa mer

Ska adhan och iqamah utföras före ‘id-bönen?

Ibn al-Qayyim skriver: ”När Allahs Sändebud ﷺ gick till musallan (böneplatsen), utförde han bönen utan ett böneutrop eller iqamah och utan att säga ‘al-salatu jami’ah’ (bön i samling). Sunnan är att inte göra något av detta.” Både Ibn ‘Abbas och Jabir rapporterade att böneutropet inte utf&oum) ... Visa mer

Att uttala takbir under ‘id-dagarna – hur görs detta?

Det är en sunnah att uttala takbirat under ‘id-dagarna. Om ‘id al-fitr säger Allah: ”Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud [dvs. uttala takbirat] som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” (2:185). Om ‘id al-adha säger Allah: ”Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna&rd) ... Visa mer

Vilka frukter och växter tas inte zakah på?

Zakah pålades inte grönsaker och frukt, med undantag av vindruvor och färska dadlar (rutab). ‘Ata ibn al-Sa’ib rapporterade att ‘Abdullah ibn al-Mughirah ville att zakah skulle påläggas Musa ibn Talhas grönsaker. Den senare protesterade och sade: ”Du har inget rätt att göra så. Allahs Sändebud ﷺ brukade säga: &lsquo) ... Visa mer

Måste en person som inte har betalt zakah betala den senare?

Al-Shafi’i menade att den som inte betalar zakah under ett antal år måste betala hela summan tillsammans. Det är oväsentligt huruvida han är medveten om dess skyldighet eller om han befinner sig i ett muslimskt eller icke-muslimskt land. Baserat på åsikten från Malik, al-Shafi’i och Abu Thawr sade Ibn al-Mundhir: ”När orättv) ... Visa mer

Är det tillåtet att ge zakah för att förlika hjärtan?

Att förlika hjärtan. Detta åsyftar främst den grupp av människor vars hjärtan, på grund av deras svaga islam, behöver förlikas eller stärkas för islam. I detta fall distribueras zakah för att rena muslimer från deras ondska, eller för att säkra deras hjälp för att försvara muslimer. Juristerna delar in s&) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

Är det bra att fasta tre dagar varje månad?

Abu Dharr al-Ghafari rapporterade: ”Allahs Sändebud ﷺ beordrade oss att fasta tre dagar varje månad – det vill säga dagarna då det är fullmåne (13:e, 14:e och 15:e enligt den islamiska månkalendern). Och han sade: ‘Det är som att fasta hela året.’” Denna hadith har återberättats av al-Nasa’i och Ibn H) ... Visa mer

Får man använda tandpinnen (siwak) när man fastar?

Det är rekommenderat att den fastande använder en tandpinne eller borste. Det är ingen skillnad om han använder den i början eller i slutet av dagen. Al-Tirmidhi bekräftar det: ”Al-Shafi’i ansåg inte att det var fel att använda en tandpinne [borste] i början eller i slutet av dagen.” Profeten ﷺ brukade använda sin tandpinne [bor) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Ska begravningsbönen utföras för de som är skyldiga till förskingring, självmord eller andra synder?

Majoriteten av de muslimska lärda anser att en begravningsbön får utföras för en person som har dömts för förskingring av offentliga medel, begår självmord eller utför någon liknande, syndig handling. Al-Nawawi sade: ”Al-Qadi sade: ‘Alla muslimska lärda anser att en begravningsbön får utföras fö) ... Visa mer

Får man klippa naglar, klippa hår eller ta bort hår från huvudet eller kroppen?

Allah säger: ”Och raka inte huvudet förrän offret har skett” (2:196). Det råder konsensus bland de lärda att det är förbjudet för en person i ihram att klippa sina naglar utan en genuin ursäkt. Om en nagel däremot är bruten får han ta bort den utan att han straffas. Det är tillåtet att ta bort håret, ) ... Visa mer

Dela och tipsa!