Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef) ... Visa mer

När ska zakah betalas?

Zakah måste betalas direkt när tiden för att den ska ges har infallit. Att skjuta upp zakah-betalningen är förbjudet, utom om betalaren har en giltig ursäkt till varför han inte kan betala i tid. I sådana fall kan han vänta till dess att han har möjlighet att betala. Det har rapporterats av Ahmad och al-Bukhari att ‘Uqbah ibn al-Harith sad) ... Visa mer

Tas zakah på skuld?

Skulder är av två typer: 1) en skuld som erkänns av gäldenären med villigheten att betala av den; 2) en skuld som inte erkänns, antingen på grund av att lånetagaren är insolvent eller att dess betalning är senarelagd. I det första fallet har de lärda formulerat följande åsikter: 1) ‘Ali, al-Thawri, Abu Thawr, ha) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Tas zakah på ädelmetaller?

Termen ma’din (mineraler) härleds från verbet ‘adana (att vistas), såsom i frasen ”‘adana fi al-makan”, vilket betyder: ”någon vistades i någon plats”. Allah, den Upphöjde, säger: ”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis” (9:72), eftersom det &au) ... Visa mer

Kan zakah ges till en person som kan arbeta?

Individer som är starka i sin kropp och tjänar sitt uppehälle är inte berättigade till att få zakah. Deras position är lik de rikas. 1) ‘Ubaydullah ibn ‘Adiyy al-Khiyar rapporterade: ”Två män berättade för mig att de gick till Profeten ﷺ under farvälsvallfärden medan han distribuerade allmosor. De bad honom om) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?

Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Den) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?

Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten ﷺ: ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberät) ... Visa mer

Bryts fastan om man spyr? Finns det skillnad mellan att spy medvetet och omedvetet?

Om man överväldigas och kräks oavsiktligen, behöver man inte ta igen dagen senare eller gottgöra för det. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som överväldigas och kräks ska inte ta igen dagen. Den som kräks avsiktligen måste ta igen dagen.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn M) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Dela och tipsa!