Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär) ... Visa mer

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå) ... Visa mer

Är det obligatoriskt att betala zakah? Vilken är domen för en individ som inte betalar zakah?

Eftersom zakah är obligatorisk för muslimer är den en av islams essentiella villkor. Om en person ifrågasätter att zakah är obligatoriskt lämnar han islam, och rättsligt sett skulle han kunna dödas för sin otro, utom om en sådan person är ny muslim och kan ursäktas för sin okunnighet. Den som avhåller sig från ) ... Visa mer

När ska zakah tas på växter och frukter?

Zakah ska betalas på växter när fröna mognar och är redo att gnuggas av, och på frukt ska zakah betalas när den är mogen. När det gäller exempelvis dadlar är indikatorn deras ljushet eller röda färg, och med vindruvor deras söthet. Zakah ska betalas endast efter att fröna har skalats eller efter att frukterna har torkats) ... Visa mer

Får man betala zakah i dess värde i stället för att betala själva objektet/artikeln i sig?

Det är inte tillåtet att betala värdet i stället för objektet i sig utom i de fall då det inte finns, för zakah är en dyrkanshandling som endast kan uppfyllas i enlighet med det specificerade sättet, med att de rika delar sina förmögenheter med de fattiga. Mu’adh rapporterade att Profeten ﷺ sände honom till Jemen och sade: &rd) ... Visa mer

Får zakah-givaren köpa tillbaka vad han gav i zakah?

Allahs Sändebud ﷺ förbjöd att den som ger zakah köper tillbaka vad han gav upp för Allah, den Upphöjde. Detta är likt fallet med immigranterna som förbjöds (av Allahs Sändebud ) att återvända till Makkah efter att de hade lämnat den som utvandrare. Det har rapporterats från ‘Abdullah ibn ‘U) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Bör man fasta sex dagar under shawwal?

Abu Ayyub al-Ansari rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den som fastar under månaden ramadan och sedan följer [upp] den med sex dagar i shawwal, kommer att [belönas] som att han hade fastat hela året.” Detta har återberättats av ”gruppen”, med undantag av al-Bukhari och al-Nasa’i. Enligt Ahmad kan man antingen fasta dess) ... Visa mer

Bryts fastan om man spyr? Finns det skillnad mellan att spy medvetet och omedvetet?

Om man överväldigas och kräks oavsiktligen, behöver man inte ta igen dagen senare eller gottgöra för det. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som överväldigas och kräks ska inte ta igen dagen. Den som kräks avsiktligen måste ta igen dagen.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn M) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

Kan man fasta på ‘Arafah-dagen?

Det är bekräftat att Profeten ﷺ inte fastade på ‘Arafah-dagen. Profeten ﷺ sade: ”Sannerligen är ‘Arafah-dagen, offerdagen (yawm al-nahr) och ayyam al-tashriq (den 10:e, 11:e och och 12:e dhu’l-hijjah) våra festdagar. Dessa är dagar för ätande och drickande.” Det är även bekräftat att Profeten ﷺ förbjö) ... Visa mer

Dela och tipsa!