Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vad gör man om ‘id infaller på en fredag vad gäller fredagsbönen och ‘id-bönen?

Om ‘id-dagen infaller på en fredag, då är fredagsbönen inte längre obligatorisk för de som utförde ‘id-bönen. Zayd ibn Arqam sade: ”Profeten ﷺ utförde ‘id-bönen och gav sedan en dispens för fredagsbönen. Han sade: ‘Den som vill utföra [fredagsbönen] får utföra den.’” Det) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå) ... Visa mer

Straffas den som inte betalar zakah?

Allah säger: ”Troende! Många rabbiner och kyrkans lärda män lägger med orätt beslag på [andras] egendom och spärrar Guds väg [för andra]. De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt straff [väntar dem] den dag då dessa [skatter] skall glödgas i ) ... Visa mer

Tas zakah på smycken?

De lärda är överens om att ingen zakah behöver betalas på diamanter, pärlor, safirer, rubiner, koraller, krysolit eller någon typ av ädelsten, utom om de används för handel. Det råder dock oenighet bland de lärda om huruvida en kvinnas guld- eller silversmycken är undantagna. Enligt Abu Hanifah och Ibn Hazm är det obligatori) ... Visa mer

När ska zakah tas på växter och frukter?

Zakah ska betalas på växter när fröna mognar och är redo att gnuggas av, och på frukt ska zakah betalas när den är mogen. När det gäller exempelvis dadlar är indikatorn deras ljushet eller röda färg, och med vindruvor deras söthet. Zakah ska betalas endast efter att fröna har skalats eller efter att frukterna har torkats) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Bör man fasta sex dagar under shawwal?

Abu Ayyub al-Ansari rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den som fastar under månaden ramadan och sedan följer [upp] den med sex dagar i shawwal, kommer att [belönas] som att han hade fastat hela året.” Detta har återberättats av ”gruppen”, med undantag av al-Bukhari och al-Nasa’i. Enligt Ahmad kan man antingen fasta dess) ... Visa mer

Får man skölja munnen och näsan under fastan?

Dessa handlingar är tillåtna rent generellt, men det är ogillat att överdriva (det vill säga att använda mycket vatten och att föra in vattnet djupt i munnen eller näsan när man fastar). Laqit ibn Sabra rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Överdriv med att skölja näsan, utom om ni fastar.” Detta har återberättats av) ... Visa mer

Dela och tipsa!