Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Kan ‘id-bönen utföras i en moské?

‘Id-bönen kan utföras i moskén, men det är rekommenderat att utföra den på en plats utanför staden, så länge det inte finns någon ursäkt eller anledning att inte göra så (dvs. på grund av regn och så vidare). Profeten ﷺ utförde de två ‘id-bönerna i utkanten av Madinah, och han bad aldrig) ... Visa mer

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Tas zakah från spädbarn och förståndshandikappade människor?

Ett barns förmyndare eller en psykiskt utvecklingsstörd persons förmyndare måste betala zakah för individens räkning från individens egendom om den utgör en nisab. ‘Amr ibn Shu’ayb rapporterade från sin far, med en traderingskedja som går tillbaka till ‘Abdullah ibn ‘Amr, att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den s) ... Visa mer

Kan zakah betalas i förskott?

Det är tillåtet att till och med betala zakah två år i förskott. Al-Zuhri såg inga problem med att betala sin zakah före hawl. En gång tillfrågades al-Hasan om en man som betalar sin zakah tre år i förskott har uppfyllt sin skyldighet. Al-Hasan svarade jakande. Om denna åsikt sade al-Shawkani: ”Detta var al-Shafi’is, ) ... Visa mer

Måste det som man ger i zakah vara av bra kvalité?

Allah, den Upphöjde, beordrade att de som betalar zakah sätter den åt sidan från den goda delen av sin egendom och förbjöd att den betalas från den dåliga delen. Allah säger: ”Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er, och leta inte fram – för att ge bort det ) ... Visa mer

Måste en person som inte har betalt zakah betala den senare?

Al-Shafi’i menade att den som inte betalar zakah under ett antal år måste betala hela summan tillsammans. Det är oväsentligt huruvida han är medveten om dess skyldighet eller om han befinner sig i ett muslimskt eller icke-muslimskt land. Baserat på åsikten från Malik, al-Shafi’i och Abu Thawr sade Ibn al-Mundhir: ”När orättv) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Vad gör man om man tvivlar på huruvida fajr har anfallit eller ej?

Om man har tvivel om huruvida tiden för fajr har infallit eller inte, får man fortsätta att äta och dricka till dess att man är säker att det är fajr. Man bör inte basera sin handling på tvivel eller misstanke. Allah har gjort tecknen för påbörjandet av den dagliga fastan väldigt tydliga och otvetydiga. Allah föreskriver (f&) ... Visa mer

Får man skölja munnen och näsan under fastan?

Dessa handlingar är tillåtna rent generellt, men det är ogillat att överdriva (det vill säga att använda mycket vatten och att föra in vattnet djupt i munnen eller näsan när man fastar). Laqit ibn Sabra rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Överdriv med att skölja näsan, utom om ni fastar.” Detta har återberättats av) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Vilka handlingar gagnar en avliden person?

Det råder konsensus att en avliden person gagnas av alla goda gärningar som han eller hon under sitt liv möjligen var orsaken till. Abu Hurayrah rapporterade: ”Profeten ﷺ sade: ‘När en person dör upphör alla hans goda gärningar med undantag av tre: en kontinuerlig allmosehandling, nyttig kunskap och en rättfärdig son som ber för honom) ... Visa mer

Dela och tipsa!