Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Är det bra att gå olika vägar från och till ‘id-bönen? Och när kan ‘id-bönen bes?

Majoriteten av kunskapens folk menar att det är rekommenderat att en person går till bönen via en väg och återvänder hem via en annan, oavsett om det är imamen eller medlemmar ur församlingen. Jabir rapporerade: ”På ‘id-dagarna tog Profeten ﷺ olika vägar.” Detta har återberättats av al-Bukhari. Abu Hurayrah sa) ... Visa mer

Tas zakah på skuld?

Skulder är av två typer: 1) en skuld som erkänns av gäldenären med villigheten att betala av den; 2) en skuld som inte erkänns, antingen på grund av att lånetagaren är insolvent eller att dess betalning är senarelagd. I det första fallet har de lärda formulerat följande åsikter: 1) ‘Ali, al-Thawri, Abu Thawr, ha) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Tas zakah på kameler, boskap och får?

Zakah på kameler Ingen zakah tas på kameler om det inte finns fem stycken, de har betat fritt och de har varit i ens ägo i ett år. När kamelerna är fem är deras zakah ett får (shah). När de är tio är deras zakah två får. Varje gång som de ökar med fem är deras zakah ett till får. När de n) ... Visa mer

Om tillgångarna förloras när zakah ska betalas på dem, vad är konsekvensen för ägaren?

Att förlora tillgångarna efter att zakah ska betalas När zakah blir betalningsbar på tillgångarna, antingen för att ett år har fullbordats eller för att det är skördetid, och tillgångarna eller en del av dem förloras, då måste ägaren fortfarande betala zakah på dem. Det är oväsentligt huruvida f&o) ... Visa mer

Hur tas zakah på tillgångar som delas av fler än en person?

När tillgångar delas mellan två eller fler personer, är zakah inte obligatoriskt för någon av dem till dess att alla uppnår en nisab individuellt. Detta är åsikten som delas av merparten av de lärda. Detta inkluderar inte kombinationen av djur, vilket har diskuterats tidigare. ) ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö) ... Visa mer

Hur distribueras zakah al-fitr?

Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadit) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Får man skölja munnen och näsan under fastan?

Dessa handlingar är tillåtna rent generellt, men det är ogillat att överdriva (det vill säga att använda mycket vatten och att föra in vattnet djupt i munnen eller näsan när man fastar). Laqit ibn Sabra rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Överdriv med att skölja näsan, utom om ni fastar.” Detta har återberättats av) ... Visa mer

Vad gör en person som har mat i munnen när fajr infaller eller om han har samlag med sin fru när fajr infaller?

Om någon har mat i sin mun när fajr infaller, bör han spotta ut det. Om han har samlag (med sin fru) vid den tidpunkten, bör han upphöra omedelbart. Om han gör det, är hans fasta fortfarande giltig. Om han fortsätter att utföra dessa handlingar vid den tidpunkten, kommer hans fasta att brytas. Al-Bukhari och Muslim återberättade från ) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar i’tikaf?

Om en person utför en av följande handlingar kommer dennes i’tikaf att nullifieras: 1) Att avsiktligen lämna moskén utan någon anledning, även om det endast är under en kort period. Om man gör detta anses man inte stanna kvar i moskén, vilket är en av i’tikafs principer. 2) Att överge sin tro på islam, då de) ... Visa mer

Dela och tipsa!