Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?

Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar f&o) ... Visa mer

Upphäver tvångningen om man rör en kvinna?

Nej! Det upphäver inte tvångningen. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-H) ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef) ... Visa mer

Tas zakah på handelsvaror?

Majoriteten av de lärda bland följeslagarna, efterföljarna, generationen efter dem och juristerna som kom därefter menade att zakah på handelsvaror är obligatoriskt. Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Samurah ibn Jundub sade: ”Profeten ﷺ brukade beordra oss att betala sadaqah från [handelsvarorna] som vi hade till salu.” Al-Daraqutni och al-) ... Visa mer

Vilken är växter och frukters nisab?

Merparten av de lärda menar att det inte finns någon zakah på växter och frukter till dess att de uppnår fem awsuq. Vidare blir detta applicerbart endast efter att agnet, strået och skalet har avlägsnats. Zakah-beloppet är dock tio awsuq om skalet inte avlägsnas. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Det finns ingen sadaqah (zaka) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man undviker att betala zakah?

Åsikten som delades av Malik, al-Awza’i, Ishaq, Ahmad och Abu ‘Ubayd är att den som besitter en nisab av någon typ av egendom och sedan säljer den före fullbordandet av årets hawl, eller ger bort den som gåva, eller förstör en del av den med avsikten att undvika dess zakah, denna person måste fortfarande betala dess zakah. Om han ) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Får den som frivilligt fastar bryta fastan?

Umm Hani rapporterade att Profeten ﷺ gick in i hennes rum dagen då Makkah erövrades. Han erbjöds något att dricka och drack från det. Sedan erbjöd han det till Umm Hani och hon sade: ”Jag fastar.” Profeten ﷺ sade: ”Den som fastar frivilligt bestämmer över sig själv. Om du vill får du fasta, och om du vill får du bryta f) ... Visa mer

Får man använda tandpinnen (siwak) när man fastar?

Det är rekommenderat att den fastande använder en tandpinne eller borste. Det är ingen skillnad om han använder den i början eller i slutet av dagen. Al-Tirmidhi bekräftar det: ”Al-Shafi’i ansåg inte att det var fel att använda en tandpinne [borste] i början eller i slutet av dagen.” Profeten ﷺ brukade använda sin tandpinne [bor) ... Visa mer

Får man pussas när man fastar om personen kan tygla sig själv?

Det är bekräftat att ‘A’ishah sade: ”Profeten ﷺ brukade pussa och krama när han fastade, för han hade mest kontroll av alla er över sina begär.” ‘Umar sade: ”Jag var exalterad en gång och pussade [min hustru] när jag fastade. Jag gick till Profeten ﷺ och sade: ‘I dag utförde jag en hemsk handling – jag p) ... Visa mer

Vilken natt är Allmaktens natt?

De lärda har olika åsikter om vilken natt som är Allmaktens natt. Somliga menar att det är den 21:e, andra säger den 23:e, vissa den 25:e och en del menar att det är den 29:e. Andra menar att det varierar från år till år, men att den alltid infaller under ramadans tio sista nätter. Merparten av de lärda säger att det är den 27:e) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

Vilket straff får man för att kränka Harams helgd?

En muhrim som av en genuin anledning tvingas kränka någon av ihrams restriktioner, såsom att raka sitt huvud, att bära sydda kläder på grund av kyla, hetta eller något annat – med undantag av att ha samlag med sin fru – han får göra så, men han måste slakta ett får, ge mat till sex behövande personer eller fasta ) ... Visa mer

Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?

Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fr) ... Visa mer

Dela och tipsa!