Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 287 : Om tillgångarna förloras när zakah ska betalas på dem, vad är konsekvensen för ägaren?


Att förlora tillgångarna efter att zakah ska betalas När zakah blir betalningsbar på tillgångarna, antingen för att ett år har fullbordats eller för att det är skördetid, och tillgångarna eller en del av dem förloras, då måste ägaren fortfarande betala zakah på dem. Det är oväsentligt huruvida förlusten är en följd av försumlighet eller inte. Detta är Ibn Hazm åsikt, likaså är det den bättre åsikten i hanbali-rättsskolan. Abu Hanifah ansåg att detta annullerar zakah-betalningen om all egendom förstörs utan att ägaren hade något att göra med förstörandet. När en del av egendomen förstörs tas inte zakah på den förstörda delen. Detta är i enlighet med regeln att zakah är associerad med egendomen i sig. Om egendomen avsiktligen förstörs av ägaren måste dock zakah betalas. Al-Shafi’i, al-Hassan ibn Salih, Ishaq, Abu Thawr och Ibn al-Mundhir menade att om nisaben förstörs före zakah har betalats, då är ägaren inte skyldig någonting. Om den däremot förstörs efter att nisaben har uppnåtts, då måste ägaren betala den. Ibn Qudamah stöder denna åsikt och säger att förstörandet annullerar zakah-betalningen om egendomen förstörs utan att ägaren har försummat den. Detta beror på att det är obligatoriskt för godhetens skull, vilken förutsätter egendomens varande, och syftet är inte att göra de som betalar zakah fattiga. I denna kontext innebär försumlighet att ägaren hade uppnått nisaben och det var således möjligt för honom att betala zakah, men han gjorde inte det och egendomen förstördes. Om han däremot inte hade uppnått nisaben, eller om tillgångarna inte var i hans ägo, eller om de skulle köpas och han inte kunde, då anses detta inte vara försumlighet. Om det förutsätts att skyldigheten att betala zakah kvarstår även efter att tillgångarna har förlorats, och ägaren har medlen att betala den, då måste han göra detta. Annars bör han beviljas en frist för att kunna utföra sin skyldighet att betala zakah. Detta liknar en skuld som man är skyldig någon, men skulden som man är skyldig Allah bör anses vara viktigare. Att förlora zakah efter att den har satts åt sidan När en person sätter åt sidan zakah för distribution bland de fattiga och allt eller en del av den förloras, då måste han betala den eftersom det fortfarande är hans ansvar. Ibn Hazm sade: ”Vi tog emot en rapport från Ibn Abi Shaybah från Hafs ibn Ghayath, Jarir, al-Mu’tamir, Ibn Sulayman al-Taymi, Zayd ibn al-Hubab och ‘Abdul-Wahhab ibn ‘Ata; och även från Hafs, som rapporterade från Hisham ibn Hassan från al-Hasan al-Basri; Jarir som rapporterade från al-Mughirah från hans följeslagare; och al-Mu’tamir som rapporterade från Mu’amar från Hammad; och Zayd som rapporterade från Shu’bah från al-Hakam; och ‘Abd al-Wahhab som rapporterade från Ibn ‘Abi ‘Urubah från Hammad från Ibrahim al-Nakha’i att den som sätter åt sidan zakah från sin egendom och sedan förlorar den, hans skyldighet att betala zakah förblir för att infrias, och han måste sätta den åt sidan igen.” Det finns dock en annan åsikt. Ibn Hazm sade: ”Vi tog emot en rapport från ‘Ali att skyldigheten infrias [om zakah sätts åt sidan och förloras].”
Dela och tipsa!