Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 300 : Bör zakah ges till goda muslimer?


Det är rekommenderat att ge zakah till goda människor Zakah ges till en muslim förutsatt att han är berättigade till att få den. Det är oväsentligt huruvida han är god eller syndig. Om det däremot är känt att han kommer att använda zakah för att främja vad Allah har förbjudit, bör han nekas den. Det är rekommenderat att den som betalar zakah ger den till de fromma, de kunniga och de som är snälla. Det har rapporterats från Abu Sa’id al-Khudri att Profeten () sade: ”Den troende och tron kan liknas med hästen som, när den har bundits fast vid pålen, går omkring och sedan återvänder till sin påle. Den troende må glömma, men han återvänder till sin tro. Ge därför er mat till de rättfärdiga människorna och anförtro er ynnest??? till de troende.” Denna hadith har återberättats av Ahmad med en god traderingskedja och al-Suyuti autentiserade den. Ibn Taymiyyah sade att den behövande som överger sin bön inte kommer att få någonting förrän han ångrar sig och utför bönen igen, eftersom det är en grov synd att försumma bönen. Det är inte rätt att den som utför denna synd hjälps ekonomiskt förrän han har ångrat sig inför Allah. De som inkluderas med personer som försummar bönen är människor som inte skäms över att utföra syndiga handlingar och som inte ångrar sig. Lägg därtill att den vars samvete är korumperat har en inneboende karaktär som är förvriden och en känsla för godhet som i stort sett är död. En sådan person ges inte zakah, om inte han kommer att vändas i rätt riktning och reformeras om han får zakah.
Dela och tipsa!