Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 285 : Tas zakah på begravda skatter?


Att det är obligatoriskt med zakah på rikaz och ma’din visar ett uttalande som tillskrivs Abu Hurayrah: ”Profeten () sade: ‘Det finns ingen kompensation för den som dödas eller såras av ett djur, faller in i en brunn eller på grund av arbete i gruvor; men det är obligatorisk med en femtedel (khums) på rikaz.’” Ibn al-Mundhir sade att han inte kände till någon som motsade denna hadith med undantag av al-Hasan, som skilde mellan vad som finns i dar al-harb och dar al-islam. Han menade att om rikaz hittas i dar al-harb tas en femtedel (khums), men om den hittas i dar al-islam tas den vanliga zakah. Ibn al-Qayyim sade att det finns två tolkningar av detta uttalande: Den första tolkningen är att när någon hyr en annan person att gräva en gruva åt honom och sedan faller han in i den och dödas, då finns det ingen kompensation för honom. Denna åsikt stöds av Profetens () uttalande: ”Det finns ingen kompensation för den som faller in i brunn eller den som dödas av ett djur (al-bi’r jubar wa al-’ajma’ jubar).” Den andra tolkningen är att det inte finns någon zakah på mineraler. Denna åsikt stöds av Profetens () uttalande: ”…men en femtedel är obligatoriskt på skatter (wa fi al-zakah al-khums).” Således skilde han mellan mineraler (ma’din) och skatter (rikaz). Han lät zakah vara obligatorisk på rikaz, detta eftersom det är tillgångar som förvärvas utan någon kostnad eller ansträngning. Han undantog mineraler (ma’din) från zakah eftersom det både kostar och är ansträngande att bryta dem.
Dela och tipsa!