Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 456 : Vilka är villkoren för tawaf?


Svar: 1) Att vara ren och fri från alla små och stora fysiska orenheter.[1] Ibn ‘Abbas rapporterade att Profeten () sade: ”Tawaf är [likt] en bön… men Allah, den Allsmäktige, har gjort det tillåtet för den som [utför tawaf] att prata, så den som talar [när han utför tawaf] ska endast säga goda saker.” Denna hadith har återberättats av al-Tirmidhi och al-Daraqutni. Den har även återberättats av al-Hakim, Ibn Khuzaymah och Ibn al-Sakan som en sund hadith. ‘A’ishah rapporterade att Profeten () kom in i hennes lägenhet och fann henne gråtande. Han frågade henne: ”Har din månatliga blödning startat?” Det vill säga, gråter du för att du menstruerar? Hon svarade: ”Ja.” Då sade Profeten (): ”Detta är en sak som Allah, den Allsmäktige, har skrivit för alla av Adams döttrar. Du ska utföra alla av hajj-riterna, med undantag av tawaf som du utför efter att du har badat [när du är ren].” Detta har återberättats av Muslim. ‘A’ishah sade även: ”Den allra första saken som Profeten () gjorde när han anlände i Makkah var att utföra wudu’ och därefter utföra en tawaf runt Ka’bah.” Det har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Det råder konsensus att om en person lider av en sjukdom som gör att han eller hon kontinuerligt är fysiskt oren, såsom inkontinensproblem men urin som läcker eller kontinuerlig blödning vad gäller en menstruerande kvinna, då får individen utföra tawaf utan att ådra sig en straffavgift eller behöva kompensera för det. Malik återberättade att en kvinna kom till ‘Abdullah ibn ‘Umar och sökte ett juridiskt utlåtande. Hon sade: ”Jag kom till den heliga moskén för att utföra tawaf, men när jag kom till moskéns dörr började jag blöda. Jag gick därför iväg och väntade till dess att jag blev ren, och då återvände jag till den heliga moskén. När jag kom till dörren började jag dock blöda igen. Jag gick tillbaka och återvände när jag var ren. När jag kom till moskéns dörr började jag dock blöda ännu en gång. [Vad ska jag göra?]” Ibn ‘Umar sade: ”Den blödningen är en spurt från Shaytan. Du ska ta ett bad, placera någon vaddering på dina privata delar och därefter utföra din tawaf.” 2) Att täcka sin ‘awrah[2] (sina privata delar) ordentligt. Abu Hurayrah rapporterade: ”Under den hajj som Abu Bakr utsågs som ledaren av Allahs Sändebud (), före avskedsvallfärdaren, sände Abu Bakr mig med en grupp för att kungöra offerdagen (yawm al-nahr) – den 10:e dhu’l-hijjah – och att tillkännage: ‘Ingen avgudadyrkare eller naken person kommer att tillåtas utföra tawaf runt Ka’bah efter detta år.’” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. 3) Man måste fullborda sju varv runt Ka’bah. Om man således utelämnar ett endaste steg i något av de sju varven kommer det varvet inte att räknas. Om man har tvivel om hur många varv som man har utfört, måste man anta att det är minst antal varv och sedan fullborda de sju varven. I fall då man avslutar en tawaf och sedan finner att man är osäker om antalet varv som har utförts, ådrar man sig ingen straffavgift och man är inte skyldig att göra något. 4) Man måste påbörja och avsluta sin tawaf vid den svarta stenen. 5) Personen som utför tawaf måste ha Ka’bah på sin vänstra sida. Att utföra tawaf med Ka’bah på sin högra sida är ogiltigt. Jabir (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: ”När Allahs Sändebud () anlände i Makkah gick han till den svarta stenen, pussade den och därefter gick han på dess högra sida. Han joggade tre varv och gick de återstående fyra.” Detta har återberättats av Muslim. 6) Tawaf måste utföras utanför och runt Ka’bah. Om en person således går innanför hijr[3] är hans tawaf inte giltig, eftersom både hijr och al-Shazarwan är en del av Ka’bah. Allah har beordrat oss att gå runt Ka’bah och inte innanför. Han sade: ”och [en sista gång] utföra rundvandringen omkring den äldsta Helgedomen” (22:29). Det är dock rekommenderat att hålla sig nära Ka’bah, om man kan göra så med lätthet. 7) Tawaf ska omedelbart följas av sa’i (mellan Safa och Marwah). Det är dock tillåtet att göra ett kort avbrott mellan dem. Även ett längre avbrott till följd av en genuin ursäkt är tillåtet. Hanafi-rättsskolan och shafi’i-rättsskolan menar att en sådan fortsättning (dvs. sa’i omedelbart efter tawaf) är Profetens () sunnah. Det är ingen fara om en person utför tawaf ”i delar” och med långa uppehåll mellan dem, även om det görs utan en genuin orsak. En sådan person får fortsätta att utföra sina återstående varv och avsluta sin tawaf. Sa’id ibn Mansur rapporterade från Humayd ibn Zayd att han sade: ”Jag såg ‘Abdullah ibn ‘Umar gå tre eller fyra varv runt Ka’bah, och sedan satte han sig ned för att vila medan hans tjänare fläktade honom. Därefter återupptog han sin tawaf från där som han hade lämnat den.” Både shafi’i-rättsskolan och hanafi-rättsskolan menar att om man bryter sin wudu’ under tawaf, ska man utföra en ny wudu’ och sedan återuppta sin tawaf för att fullborda de återstående varven, oavsett hur långt uppehållet är. Det har rapporterats att Ibn ‘Umar en gång hörde böneutropet medan han utförde tawaf. Han avbröt sin tawaf och utförde bönen med samlingen. Därefter återupptog han sin tawaf från där som han hade lämnat den. Det har rapporterats att ‘Ata gav ett juridiskt utlåtande angående en person som var tvungen att avbryta sin tawaf för att närvara vid en begravningsbön. ‘Ata sade att en sådan person får återuppta sin tawaf och fullborda de återstående varven.
[1] Hanafi-rättsskolan menar att det inte är ett nödvändigt villkor att vara ren och fri från orenheter, utan det är en skyldighet som, om den inte hittas, kan kompenseras för genom ett offer. Om någon utför en tawaf medan han befinner sig i ett mindre orent tillstånd är hans tawaf giltig, men han måste offra ett får. Om en sådan person är junub eller ha’id är hans eller hennes tawaf giltig, men han eller hon måste offra en kamel som en straffavgift och upprepa denna tawaf så länge han eller hon befinner sig i Makkah. Vad gäller att kläder och kroppen ska vara rena anser hanafi-rättsskolan att detta endast är en sunnah. [2] Mannen ska täcka sig från naveln till knäna, och kvinnan ska täcka hela sin kropp utom sitt ansikte, sina händer och sina fötter (öa). [3] Känd som Hijr Isma’il och finns på Ka’bahs norra sida. Den omges av en halvcirkelformig vägg. Endast ett område på ungefär tre meter som sträcker sig från Ka’bah är dess del.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...