Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 241 : Vilken distans måste man färdas för att kunna förkorta bönen?


Slutsatsen som dras från Koranversen är att allt resande, oavsett om det är långt eller kort, som inkluderas i den lingvistiska definitionen av ordet ”resa”, skulle vara tillräckligt för en person att förkorta sin bön, att kombinera dem och att bryta fastan. Det finns inget i sunnan som begränsar denna generella term till en specifik innebörd. Ibn al-Mundhir och andra har nämnt fler än tjugo rapporter på denna punkt. Under ska vi nämna några av de (i sammanhanget) viktigare rapporterna. Ahmad, Muslim, Abu Dawud och al-Bayhaqi rapporterade att Yahya ibn Yazid sade: ”Jag frågade Anas ibn Malik om att förkorta bönen, och han sade: ‘Allahs Sändebud () brukade be två rak’at om han färdades en distans på 5541 meter eller farsakh.’” Ibn Hajar skriver i Fath al-bari: ”Detta är den mest autentiska hadith som nämner och tydliggör [denna fråga].” Konflikten mellan meter och farsakh förtydligas i Abu Sa’id al-Khudris uttalande: ”Profeten () förkortade bönen om han färdades en distans på en farsakh.” Detta återberättades av Sa’id ibn Mansur i hans Sunan och av al-Hafidh Ibn Hajar i al-Talkhis, och han godtog hadithen implicit genom att inte kommentera den. Det är välkänt att en farsakh är lika med 5541 meter, och således avlägsnar Abu Sa’ids hadith förvirringen som uppstår av Anas hadith där han sade att den kortaste distansen som Profeten () färdades för att förkorta sin bön var 5541. En farsakh är lika med 5541 meter och en (engelsk? Arabisk ???) mil är lika med 1748 meter. Den kortaste distansen som har nämnts, vad gäller förkortandet av bönen, är 1748 meter. Detta rapporterades av Ibn Abi Shaybah, med en traderingskedja som är sahih, från Ibn ‘Umar. Ibn Hazm följer upp denna rapport genom att argumentera att om distansen är mindre än 1748 meter, ska man inte förkorta bönen. Allahs Sändebud () gick till begravningsplatsen al-Baqi’ för att begrava de döda och (på samma sätt) gick han iväg för att utföra sina behov, och han förkortade inte bönen. Angående det som somliga jurister säger om att resan måste vara minst två dagar lång, eller tre dagar lång som vissa säger, är imam Abu al-Qasim al-Kharqis refusering av deras åsikt tillräcklig för oss. I al-Mughni säger han: Jag finner inget bevis för vad dessa lärda säger. Följeslagarnas uttalanden är motsägelsefulla, och de är inget (slutgiltigt) bevis om de avviker från varandra. Något har rapporterats från Ibn ‘Umar och Ibn ‘Abbas som skiljer sig från vad dessa lärda använder som bevis. Även om detta inte vore fallet, är deras uttalanden inte ett bevis när ett uttalande eller en handling från Profeten () själv existerar. Även om deras uttalanden accepteras, skulle vi inte ha möjlighet att följa distansen som de nämnde på grund av följande två orsaker. 1) De skiljer sig från sunnan som har rapporterats från Profeten () och från Koranens tydliga innebörd, då versens tydliga innebörd tillåter en att förkorta sin bön om man företar vilken resa som helst på jorden. Allah säger: ”NÄR NI går ut [för att kämpa], är det inte fel av er att förkorta bönen” (4:101). Villkoret att det ska finnas rädsla har avlägsnats, vilket kan ses i hadithen som vi återberättade från Ya’ala ibn Umayyah, och det som återfinns är versens tydliga innebörd som inkluderar alla typer av resor. Profeten () sade: ”Den resande får stryka över sina sockar under en tre dagars period.” Detta demonstrerar den tidsperiod som man får stryka över strumporna och det kan inte användas som bevis för frågan som vi diskuterar här. Man kan argumentera för att ”resande” är mindre än en resa på tre dagar baserat på hadithen: ”Det är inte tillåtet för någon kvinna som tror på Allah och den sista dagen att företa en resa på en dag utom i sällskap med en manlig familjemedlem.” 2) Hur lång distans som man måste färdas är en fråga som endast kan besvaras via uppenbarelse från Allah den Upphöjde [i Koranen eller sunnan]; det är inte den typen av fråga som man får ta itu med baserat på individuellt resonerande, likaså finns det inget sätt att härleda en analogi. Bevisen som existerar stöder åsikten att det är tillåtet att förkorta bönen för varje resande, om det inte finns någon konsensus om motsatsen. Liknande detta är att resa via flygplan, tåg och så vidare, eller en resa som företas i lydnad till Allah, den Upphöjde, eller annat. Den vars yrke förutsätter att han alltid reser, exempelvis en pilot, båtkapten, lastbilsförare med flera, är tillåten att förkorta sin bön eller att bryta sin fasta, eftersom han verkligen reser.
Dela och tipsa!