Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 268 : Är det obligatoriskt att betala zakah? Vilken är domen för en individ som inte betalar zakah?


Eftersom zakah är obligatorisk för muslimer är den en av islams essentiella villkor. Om en person ifrågasätter att zakah är obligatoriskt lämnar han islam, och rättsligt sett skulle han kunna dödas för sin otro, utom om en sådan person är ny muslim och kan ursäktas för sin okunnighet. Den som avhåller sig från att betala zakah utan att förneka att det är obligatoriskt att betala begår en synd. Denna handling tar inte honom ut ur islam. Det är ledarens plikt att ta zakah med tvång från denna försumliga person och att tillrättavisa honom, förutsatt att han inte samlar in mer än det bestämda beloppet. Enligt Ahmad och al-Shafi’i (hans tidigare åsikt) kan dock ledaren ta hälften av den försumliga personens pengar, detta utöver det beräknade zakah-beloppet, som straff. Denna åsikt baseras på vad Ahmad, al-Nasa’i, Abu Dawud, al-Hakim och al-Bayhaqi har rapporterat fråm Bahz ibn Hakim hela vägen tillbaka till hans farfar, som sade: ”Jag hörde Allahs Sändebud () säga: ‘Oavsett om zakah-betalarens kameler är fullvuxna eller babykameler, spelar det ingen roll för hans belöning om han ger dem frivilligt. Om någon [däremot] avhåller sig från att betala den [zakah], kommer den att tas från honom tillsammans med hälften av hans egendom, för den är en av vår Välsignade och Upphöjde Herres rättigheter, inte en av Muhammads hus rättigheter.’” Vad gäller hadithens traderingskedja, ansåg Ahmad att den är god (hasan). Al-Hakim sade om Bahz: ”Hans traditioner är autentiska.” Al-Shafi’i, som al-Bayhaqi sade, inkluderade inte den för att tas i beaktande fiqh-mässigt eftersom ”denna hadith inte är bekräftad av hadithforskarna”. Om några människor avhåller sig från att betala zakah trots att de vet att den ska betalas och har råd att betala den, då bör de bekämpas till dess att de ger efter och betalar. Al-Bukhari och Muslim rapporterade att Ibn ‘Umar hörde Profeten () säga: ”Jag har beordrats att kämpa mot människor till dess att de säger att det inte finns någon gudom utom Allah och att Muhammad är Hans Sändebud, etablerar bönen och betalar zakah. Om de gör detta kommer deras liv och egendom att vara säkra, med undantag av det som rättmätigt tillkommer islam, och deras räkenskap är med Allah.” Det har rapporterats att Abu Hurayrah sade: ”När Allahs Sändebud () dog och Abu Bakr efterträdde honom som kalif begick somliga araber apostasi, vilket gjorde att Abu Bakr förklarade krig mot dem. ‘Umar sade till honom: ‘Varför måste du kämpa mot dessa män?’, i synnerhet då det finns en dom från Profeten (): ‘Jag har kallats för att kämpa mot män till dess att de säger att det inte finns någon gudom utom Allah. Den som säger det har räddat sitt liv och sin egendom från mig, med undantag av det som rättmätigt tillkommer [islam], och hans räkenskap är med Allah.’ Abu Bakr svarade: ‘Vid Allah! Jag kommer att kämpa mot dem som skiljer mellan bönen och zakah, eftersom zakah är avgiften [som tas] på egendom [som man innehar]. Vid Allah! Jag hade kämpat mot dem även om de så undanhöll en ung honget (‘anaq) som de brukade betala under Allahs Sändebuds () tid.’ Då sade ‘Umar: ‘Vid Allah! Det var Han som gav Abu Bakr den sanna kunskapen att kämpa, och senare förstod jag att han hade rätt.’” Samma hadith som har rapporterats av Muslim, Abu Dawud och al-Tirmidhi inkluderar följande formulering: ”Om de undanhöll ‘iqal, kamelens rep, i stället för ”‘anaq, en ung honget”.
Dela och tipsa!