Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 270 : Tas zakah från spädbarn och förståndshandikappade människor?


Ett barns förmyndare eller en psykiskt utvecklingsstörd persons förmyndare måste betala zakah för individens räkning från individens egendom om den utgör en nisab. ‘Amr ibn Shu’ayb rapporterade från sin far, med en traderingskedja som går tillbaka till ‘Abdullah ibn ‘Amr, att Allahs Sändebud () sade: ”Den som blir förmyndare över ett föräldralöst barn med egendom måste idka handel ??? å hans vägnar och inte lämna den passiv för att undvika förbrukning av egendomen via sadaqah.” Denna hadith har dock en svag länk, men al-Hafidh bekräftar: ”Det finns en liknande hadith, av mursal-typen, i al-Shafi’is samling, och han bekräftade att den anses vara sund. ‘A’ishah brukade lägga zakah åt sidan för de föräldralösa som befann sig under hennes beskydd.” Al-Tirmidhi sade: ”Juristerna är oeniga i denna fråga. Fler än en av Profetens () följeslagare sade att zakah får tas från en föräldralös persons egendom, bland andra ‘Umar, ‘Ali, ‘A’ishah och Ibn ‘Umar. Denna åsikt stöds även av Malik, al-Shafi’i, Ahmad och Ishaq. En annan grupp, som inkluderar Sufyan och Ibn al-Mubarak, ansåg att zakah inte borde tas från en föräldralös persons egendom.”
Dela och tipsa!