Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 193 : Kan man recitera qunut i witr-bönen?


Svar: Det är sunnah att utföra qunut-åkallan[1] i witr-bönen under hela året. Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah och andra återberättade att al-Hasan ibn ‘Ali sade: ”Allahs Sändebud () lärde mig [följande] ord att säga under witr-bönen: ‘O Allah! Vägled mig bland dem som Du har väglett; förlåt mig bland dem som Du har förlåtit; vänd [Dig] mot mig i vänskap bland dem som Du har vänt dig mot i vänskap; välsigna mig i vad Du har tilldelat; rädda mig från det onda i vad Du har förordnat; för sannerligen Du förordnar och ingen kan påverka Dig; och den är inte förnedrad som Du har blivit vän med; inte heller är den hedrad som Du har tagit som fiende. Vår Herre, välsignad och upphöjd är Du.’” Al-Tirmidhi graderade denna hadith som hasan och sade: ”Vad gäller qunut, finns det inget som är mer autentiskt från Profeten () än denna [hadith].” Enligt al-Nawawi är hadithen sahih. Ibn Hazm har några reservationer om dess sundhet, men sade: ”Denna hadith, fastän den inte kan användas som bevis, är allt som vi har från Profeten (), och en svag hadith är mer omtyckt av mig än åsikter.” Ahmad sade att detta är Abu Musas, Ibn Mas’uds, Ibn ‘Abbas, al-Bara’s, Anas, al-Hasan al-Basris, ‘Umar ibn ‘Abd al-’Aziz, al-Thawris, Ibn al-Mubaraks och hanafi-rättsskolans åsikt. Enligt al-Nawawi ger detta rapporten trovärdighet. Al-Shafi’i och andra anser att qunut i witr-bönen bör utföras under månaden ramadans senare hälft. Detta baseras på det som Abu Dawud har återberättat, nämligen att ‘Umar ibn al-Khattab sammankallade folket i bön under Ubayy ibn Ka’bs ledarskap. De bad tillsammans under tjugo nätter, och han utförde inte qunut utom under ramadans senare hälft. Det har även rapporterats att Muhammad ibn Nasr frågade Sa’id ibn Jubayr om qunut i witr-bönen, varpå Sa’id svarade: ”‘Umar skickade en armé som utsattes för allvarliga motgångar. Detta gjorde att ‘Umar blev orolig, så när den senare hälften av ramadan inföll utförde han qunut för att åkalla Allah för [att hjälpa] dem.”
[1] Qunut betyder ”att vara lydig” eller ”handlingen att stå”. Här åsyftar qunut särskilda åkallanden som utförs under vissa böner när den bedjande står (ö.a.).
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...