Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 391 : Vilka handlingar gagnar en avliden person?


Det råder konsensus att en avliden person gagnas av alla goda gärningar som han eller hon under sitt liv möjligen var orsaken till. Abu Hurayrah rapporterade: ”Profeten () sade: ‘När en person dör upphör alla hans goda gärningar med undantag av tre: en kontinuerlig allmosehandling, nyttig kunskap och en rättfärdig son som ber för honom.’” Detta har återberättats av Muslim och Sunan-kompilatorerna. Abu Hurayrah rapporterade även: ”Profeten () sade: ‘De rättfärdiga gärningarna som fortsätter att vara till nytta för en troende efter dennes död inkluderar kunskapen som han lärde ut och spred bland andra, en rättfärdig son som han lämnar efter sig, ett exemplar av Koranen som han efterlämnar till sina arvingar, en moské som han bygger, ett vilohem som han bygger för de som färdas, en vattenkanal som han gräver för att andra ska ha nytta av eller en allmosa som han ger från sin egendom under sitt liv medan han är frisk. Han kommer att fortsätta få belöning för alla dessa även efter sin död.’” Detta har återberättats av Ibn Majah. Jarir ibn ‘Abdullah rapportrade: ”Profeten () sade: ‘Den som introducerar en god sedvänja i islam, kommer att få dess belöning och belöningarna för alla de som följer denna sedvänja efter honom, utan att deras belöning minskas; och den som introducerar en dålig sedvänja i islam, kommer att få dess synd och synderna för alla de som praktiserar [denna sedvänja], utan att deras synder minskas.’” Följande är en redogörelse för de rättfärdiga gärningar som utförs av andra och som fortsätter att vara den avlidne till nytta: 1) Att be Allah om Hans förlåtelse. De lärda är eniga om att det är bra att göra detta, eftersom Allah säger i Koranen: ”De som kommer efter dem ber: ‘Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!’” (59:10). Ett av Profetens () uttalande lyder: ”När ni utför begravningsbönen för den avlidne, utför åkallanden för denne person.” Detta har redan nämnts över. Profeten () lärde oss invokationen: ”O Allah! Förlåt våra levande och våra döda.” Generationer av muslimer, både då och nu, har åkallat Allah för Hans barmhärtighet och förlåtelse för deras döda. Denna praxis har fortsatt utan någon meningsskiljaktighet bland de lärda. 2) Allmosa. Al-Nawawi rapporterade att muslimska lärda är eniga om att allmosa gagnar den avlidne och att dess belöning når den avlidne, detta oavsett om allmosan ges av dennes egen son eller av någon annan. Detta baseras på en rapport från Ahmad, Muslim och andra från Abu Hurayrah att ”En man sade till Profeten (): ‘Min far dog och lämnade tillgångar men inget testamente. Skulle han förlåtas om vi gav allmosa å hans vägnar?’ Han svarade: ‘Ja.’” Det har även rapporterats från al-Hasan från Sa’d ibn ‘Ubadah att ”hans mor dog och han sade: ‘O Allahs Sändebud! Min mor har dött. Ska jag ge allmosa å hennes vägnar?’ Han svarade: ‘Ja.’ Jag sade: ‘Vilken är den bästa allmosan?’ Han svarade: ‘Att bjuda människor på vatten att dricka.’” Al-Hasan sade: ”Detta är familjen Sa’ds drickplats i Madinah.” Detta har återberättats av Ahmad, al-Nasa’i och andra. Att ge allmosa på begravningsplatsen är inte tillåtet och att ge den under begravningen är ogillat. 3) Att fasta. Detta baseras på en rapport av al-Bukhari och Muslim från Ibn ‘Abbas, som sade: ”En man kom till Allahs Sändebud () och sade: ‘Min mor dog medan hon fortfarande hade en månads fastande att ta igen. Kan jag fasta å hennes vägnar?’ Profeten () svarade: ‘Skulle du betala hennes skuld om hon var skyldig någon [något]?’ Mannen svarade: ‘Ja.’ Profeten () sade då: ‘En skuld till Allah är mer förtjänt av att betalas tillbaka.’” 4) att utföra vallfärden (hajj). Detta baseras på en rapport av al-Bukhari från Ibn ‘Abbas att ”en kvinna från Juhaynah-stammen kom till Profeten () och sade: ‘Min mor hade avlagt ett löfte om att utföra vallfärden, men hon dog före hon kunde uppfylla sitt löfte. Ska jag utföra [vallfärden] å hennes vägnar?’ Profeten () svarade: ‘Ja, utför vallfärden å hennes vägnar. Skulle du inte betala din mors skuld om hon var skyldig någon [något]? Uppfyll det [löftet]. Allah är mer förtjänt av att erhålla betalning för skulden som [man] är skyldig Honom.’” 5) Bön (salah). Detta baseras på en rapport av al-Daraqutni, som sade att ”en man frågade: ‘O Allahs Sändebud! Jag hade föräldrar som jag tjänade när de levde. Hur kan jag vara god mot dem efter deras död?’ Profeten () sade: ‘Sannerligen, bland de goda gärningarna som du kan utföra efter deras död är att utföra bön (salah) för dem när du ber för dig själv, och att fasta för dem när du fastar för dig själv.’” 6) Att recitera Koranen. Detta är till gagn för den avlidne enligt majoriteten av de lärda bland ahl al-sunnah. Al-Nawawi sade: ”Den välkändaste positionen i shafi’i-rättsskolan är att detta inte är till gagn för den avlidne.” Ahmad ibn Hanbal och en grupp av shafi’i-lärda ansåg att det är till gagn för den avlidne. Recitatören har ett val. Han kan utföra åkallanden för att den avlidne ska belönas för recitationen genom att säga: ”O Allah! Skänk belöning för det som jag reciterade till den och den.” Ibn Qudamah sade i al-Mughni: ”Ahmad ibn Hanbal sade: ‘Den avlidne kommer att få belöningen för varje god sak som utförs å hans vägnar. Detta har bevisats genom de textbaserade bevisen som har hittats om denna fråga. Faktumet att muslimer i varje stad samlas för att recitera Koranen för att det ska gagna den avlidne, och att de har gjort detta utan någon meningsskiljaktighet eller något ogillande, visar att det råder konsensus om det.’” De som anser att den avlidne gagnas av andra människors recitation har stipulerat villkoret att recitatören inte accepterar någon betalning för att recitera. Om recitatören betalas för att recitera är det otillåtet för både givaren och mottagaren, och han får ingen belöning för sin recitation. ‘Abd al-Rahman ibn Shibl rapporterade att Profeten () sade: ”Recitera Koranen, och utför goda gärningar… Försumma inte det och var inte extrema i det. Gör det inte till ett medel för [er] försörjning eller en källa till era tillgångar.” Detta har återberättats av Ahmad, al-Tabarani och al-Bayhaqi. Ibn al-Qayyim sade: ”Dyrkan är av två typer: finansiell och fysisk. Profeten () informerade oss att eftersom allmosa (sadaqah) gagnar den avlidne, kommer även alla andra allmosehandlingar att gagna den avlidne, och att eftersom fasta å hans vägnar gagnar den avlidne, kommer även alla andra fysiska dyrkanshandlingar att gagna den avlidne. På samma sätt informerade Profeten () oss att belöningen för att utföra hajj, som involverar både fysisk och finansiell uppoffring, gagnar den avlidne. Således stöds dessa tre typer av nyttiga dyrkanshandlingar både av de uppenbarade texterna och av förnuftet.”
Dela och tipsa!