Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 463 : Ska man dricka zamazam-vatten? Vilken etikett ska man i sådana fall tänka på?


Svar: Det är önskvärt att dricka Zamzam-vatten När en person har avslutat de sju varven (tawaf) och utfört bönen på två rak’at vid Ibrahims plats, är det uppmuntrat att dricka vatten från Zamzam-brunnen. Både al-Bukhari och Muslim bekräftar att Profeten () drack Zamzam-vatten och sade: ”Det är välsignat [vatten]; det är mat för de hungriga och ett botemedel för de sjuka.” Det har rapporerats att ängeln Jibril tvättade Profetens () hjärta med dess vatten under den nattliga resan. Al-Tabarani i al-Kabir, och Ibn Hibban, har återberättat från Ibn ‘Abbas att Profeten () sade: ”Det bästa vattnet på jorden är Zamzam-vattnet. Det är mat för de hungriga och ett botemedel för de sjuka.” Enligt al-Mundhiri är traderingskedjan sund. Etiketten när man dricker Zamzam-vatten En person som dricker Zamzam-vatten ska ha avsikten för respektive hoppas på läkande, välsignelse och [erhållandet av] det som är bäst för honom i detta liv och i det nästkommande. Profeten () sade: ”Zamzam-vattnet är [bra] för vad än det avses [för].” Suwayd ibn Sa’id rapporterade: ”När Zamzam-vattnet fördes till ‘Abdullah ibn al-Mubarak såg jag att han drack lite, och sedan vände han sitt ansikte mot Ka’bah och åkallade: ‘O Allah! Ibn Abi al-Mawali informerade oss från Muhammad ibn al-Munkadir, som återberättade från Jabir att Allahs Sändebud () sade: ”Zamzam-vattnet är bra för vad man än avser [medan man dricker det].” Min avsikt är att dricka detta vatten för att skona mig själv från att bli törstig på Domens dag.’ Därefter drack han upp resten av vattnet.” Detta har återberättats av al-Bayhaqi och Ahmad med en sund traderingskedja. Ibn ‘Abbas rapporterade att Profeten () sade: ”Zamzam-vattnet är bra för vad man än avser [medan man dricker det]. Om ni dricker det för att söka läkande kommer Allah att ge er läkande. Om ni dricker det för att stilla er hunger kommer Allah att stilla er hunger. Om ni dricker det för att släcka er törst kommer Allah att släcka er törst. Zamzam är en brunn som grävdes av ängeln Jibril med vilken Allah släckte Isma’ils törst.” Detta har återberättats av al-Daraqutni och al-Hakim, som lade till: ”Och om ni dricker det för att söka skydd hos Allah kommer Allah att ge er skydd.” Det är önskvärt att dricka Zamzam-vatten i tre andetag, vara vänd mot qiblah, dricka så mycket som möjligt och att prisa, tacka samt åkalla Honom såsom Ibn ‘Abbas gjorde. Abu Mulaykah rapporterade att en man kom till Ibn ‘Abbas. Han frågade mannen: ”Var har du kommit hit från?” Mannen svarade: ”Jag har kommit hit från Zamzam-brunnen.” Ibn ‘Abbas frågade honom: ”Drack du från den på det sätt som man ska?” Mannen frågade: ”O Ibn ‘Abbas! På vilket sätt ska man dricka från den?” Ibn ‘Abbas svarade: ”När du dricker dess vatten ska du vända dig mot qiblah, minnas Allah, dricka det i tre andetag, dricka så mycket som du kan och prisa samt tacka Allah när du slutar dricka.” Profeten () sade: ”En stor skillnad mellan oss och hycklarna är att de inte dricker av Zamzam-vattnet till dess att de är mätta.” Detta har återberättats av Ibn Majah, al-Daraqutni och al-Hakim. Ibn ‘Abbas brukade åkalla Allah när han drack Zamzam-vatten: Allahumma inni as’aluka ‘ilman nafi’an wa rizqan wasi’an wa shifa’an min kulli da’in ”O Allah! Skänk mig nyttig kunskap, riklig försörjning och ett läkande från varje sjukdom.”
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...