Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 282 : Tas zakah på kameler, boskap och får?


Zakah på kameler Ingen zakah tas på kameler om det inte finns fem stycken, de har betat fritt och de har varit i ens ägo i ett år. När kamelerna är fem är deras zakah ett får (shah). När de är tio är deras zakah två får. Varje gång som de ökar med fem är deras zakah ett till får. När de når tjugofem är deras zakah en honkamel (bint makhad eller bint labun) som är ett år gammal och påbörjar det andra, eller en ung hankamel som är två år gammal och redan har påbörjat det tredje året. När de når trettiosex är deras zakah en ung honkamel (bint labun). När de når fyrtiosex är deras zakah en honkamel (huqqah) som redan är tre år gammal och påbörjar det fjärde. När de når sextioett är deras zakah en fyra år gammal som redan har påbörjat sitt femte år (jadh’ah). När de når sjuttiosex är deras zakah två unga honkameler (bint labun). När de är mellan nittioett till 120 är deras zakah två unga kameler (huqqatan). När det är fler än 120 kameler, då tas det från var fyrtionde unga honkamel en bint labun i zakah; och från var femtionde över 120 tas en ung honkamel (huqqah). När kamelerna som erbjuds för zakah är av olika åldrar bör ägaren betala jadh’ah. Om han inte har det kan han betala huqqah, och han kan lägga till två får eller tjugo dirhamer förutsatt att han har råd med det. Personen som måste betala huqqah som zakah men inte har det behöver endast betala jadh’ah. Zakah-indrivaren kommer då att betala honom för mellanskillnaden, vilket är tjugo dirhamer eller två honfår. Den som måste betala huqqah men inte har en, kan betala bint labun om han har en tillsammans med två får om de finns tillgängliga. Om inte, då kan han betala tjugo dirhamer. Om han måste betala zakah för bint labun och inte har någon, då kan han betala en huqqah och få tjugo dirhamer eller två får från zakah-indrivaren. Om han måste betala för bint labun men endast har bint makhad, kommer detta att accepteras från honom tillsammans med två får om de finns tillgängliga, eller tjugo dirhamer. Om han är förpliktigad zakah för bint makhad och inte har någon, då kommer en ibn labun accepteras från honom utan några kompletterande saker. Om han endast har fyra kameler är det inte meningen att han ska betala något, förutom om han vill göra det. Detta är reglerna för zakah på kameler som applicerades av kalifen Abu Bakr al-Siddiq, och ingen av följeslagarna var oense med honom i denna fråga. Al-Zuhri rapporterade från Salim från hans far: ”Allahs Sändebud () hade reglerna för sadaqah nedskrivna, men han kunde inte skicka dem till sina guvernörer. Efter hans död, sände Abu Bakr ut dem och applicerade dem, en praxis som även kalifen ‘Umar följde och ville att andra skulle följa, såsom hans testamente indikerade.” Zakah på boskap Zakah tas på boskap (vilket här inkluderar kameler, kor och får), förutsatt att de betar fritt och är trettio till antalet när hawl fullbordas. Då tas en ung tjur eller en ung ko (tabi’ eller tabi’ah) som zakah. Når antalet är fyrtio är zakah en ung ko på två år (musinnah); när det (antalet) är sextio är zakah två unga kor eller två kor som är ett år gamla (tabi’ah); när det är sjuttio är zakah en musinnah och en tabi’; när det är åttio är zakah två musinnah; när det är nittio är zakah tre tabi’; när det är hundra är zakah en musinnah och två tabi’; när det är 110 är zakah två musinnah och två tabi’; och när det är 120 är zakah tre musinnah och fyra tabi’. Detta system följs för ytterligare boskap: en tabi, och på var fyrtionde en musinnah. Zakah på får (inklusive getter) Zakah betalas på får när antalet når fyrtio. När det finns fyrtio får i flocken som betar fritt i slutet av året är dess zakah ett får. Detta är applicerbart till dess att antalet når 120, och då, ända upp till 200, är zakah två får. Från 201 till 300 är zakah tre får. När antalet är över 300 läggs ytterligare ett får till för varje ökning av etthundra. Unga får (jadh’) beskattas när det handlar om får och unga getter (thany) när det handlar om getter. Det är, enligt de lärda och utan undantag, tillåtet att beskatta baggar som en form av zakah om hela nisaben är hanar. Om fåren är tackor, eller en grupp bestående av hanar och honor, menar hanafi-rättsskolan att det är frivilligt huruvida man tar zakah på baggar, medan andra specificerar tackor.
Dela och tipsa!