Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 475 : Kan man fasta på ‘Arafah-dagen?


Det är bekräftat att Profeten () inte fastade på ‘Arafah-dagen. Profeten () sade: ”Sannerligen är ‘Arafah-dagen, offerdagen (yawm al-nahr) och ayyam al-tashriq (den 10:e, 11:e och och 12:e dhu’l-hijjah) våra festdagar. Dessa är dagar för ätande och drickande.” Det är även bekräftat att Profeten () förbjöd att man fastar under ‘Arafah-dagen när man befinner sig i ‘Arafah (för vallfärden). Detta har lett merparten av de lärda att dra slutsatsen att det är rekommenderat att inte fasta under ‘Arafah-dagen, detta så att en vallfärdare är stark nog att ägna tiden åt tillbedjan och åkallan. En del av haditherna som uppmuntrar till fastan under ‘Arafah-dagen avser personerna som inte gör uppehåll vid ‘Arafah i egenskap av vallfärdare som utför hajj.
Dela och tipsa!