Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 355 : Får en person önska att han eller hon dör?


Svar: Det är makruh eller ”ogillat” att önska sin egen död, eller att be till Allah om att dö på grund av fattigdom, nödställdhet, sjukdom eller dylikt. De sex kanoniska hadith-kompilatorerna rapporterade från Anas att Profeten () sade: ”Låt ingen av er önska att han dör på grund av någon svårighet som möjligen drabbar honom. Men om man inte har något annat val än att göra så, bör man säga: ‘O Allah! Bevilja mig liv så länge som livet är bra för mig, och låt mig dö när döden är bättre för mig.’” Visdomen i förbudet mot att önska att man dör blir uppenbart i en hadith som har rapporterats av Umm al-Fadl: ”Profeten () gick för att träffa al-’Abbas. Han fann honom önska sin död. Profeten () sade då: ‘O ‘Abbas! O Allahs Sändebuds farbror! Önska inte att du dör. Om du gör gott och lever längre kommer dina goda handlingar att multipliceras. Då är detta bättre för mig. Om du inte är god och din död försenas får du söka Allahs förlåtelse. Detta är bättre för dig, så önska inte att du dör.’” Denna hadith har återberättats av Ahmad och al-Hakim, som ansåg att den är sund enligt Muslims kriterier. Det är dock tillåtet att önska att man dör – och det finns ingen skada i att göra så – när man fruktar förföljelse som äventyrar ens tro, såsom följande åkallan från Allahs Sändebud () antyder:   Allahumma inni as’aluka fi’lal khayrat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa an taghfarali wa tarhamani wa idha aradata fitnatan fi qawmi fatawafani ghayra maftunin wa as’aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ‘amalin yuqaribu ila hubbika ”O Allah! Jag ber Dig om medlen för att göra gott, att undvika ondska och att älska de fattiga, och jag bönfaller Dig om att förlåta mig och att vara barmhärtig mot mig. När Du utsätter mitt folk för en prövning, låt mig dö utan att påverkas av den. O Allah! Jag ber om Din kärlek, kärleken från de som älskar Dig och kärlek till alla sådana handlingar som för en närmare Din kärlek.” Denna hadith har återberättats av al-Tirmidhi, som sade att den är god och sund. ‘Umar brukade be med dessa ord: Allahumma kabirat sinni wa da’ufat quwwati wa anshrat ra’i-ati faqbidni ilayka ghayra mudayi’ wa la mufaratti ”O Allah! Jag har blivit gammal, jag har blivit svag och min flock har spridits till när och fjärran. Ta mig därför till Dig, O Allah, före jag misslyckas med att utföra mina plikter eller överträder mina gränser.” Detta har återberättats av Malik.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...