Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 267 : Straffas den som inte betalar zakah?


Allah säger: ”Troende! Många rabbiner och kyrkans lärda män lägger med orätt beslag på [andras] egendom och spärrar Guds väg [för andra]. De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt straff [väntar dem] den dag då dessa [skatter] skall glödgas i helvetets eld och deras pannor, sidor och ryggar brännmärkas med detta [och en röst säger:] "Detta är de skatter ni samlade för att i ensamhet [ruva över dem]; smaka nu det som ni lade på hög!” (9:34-35). Han säger även: ”DE SOM girigt behåller för sig själva det som Gud i Sin nåd har skänkt dem skall inte tro att det blir till deras bästa. Nej, det kommer att vara ett ont för dem. På Uppståndelsens dag skall de bära det som de så girigt höll fast vid hängande om halsen” (3:180). Från haditherna. Ahmad, al-Bukhari och Muslim rapporterade från Abu Hurayrah att Allahs Sändebud () sade: ”Ingen som äger en skatt och inte betalar zakah kommer att skonas, för hans skatt kommer att hettas upp i helveteselden och sedan göras till fat. Hans sidor och panna kommer att brännmärkas med dem till dess att Allah uttalar Sin dom över Sina tjänare under en dag som varar i femtiotusen år. [Individen] kommer att visas sin väg, vilken antingen leder honom till Paradiset eller till helvetet. En kamelägare som inte betalar zakah kommer inte [heller] att skonas. Han kommer att ligga platt på en sandig, mjuk slätt, och de kommer att springa över honom med stor tyngd, en efter en, till dess att Allah uttalar Sin dom över Sina tjänare under en dag som varar i femtiotusen år. [Individen i fråga] kommer då att visas sin väg, vilken antingen leder honom till Paradiset eller till helvetet. På samma sätt [kommer] ingen som äger en get och inte betalar zakah [att skonas]. Han kommer att ligga platt för dem på en sandig slätt, och getterna kommer att springa över honom, så tungt som de kommer, och de kommer att trampa på honom med sina hovar och borra igenom honom med sina horn – med vridna horn eller inga horn – en efter en, till dess att Allah uttalar Sin dom över Sina tjänare under en dag som varar i femtiotusen år; och [individen i fråga] kommer att visas vägen, vilken antingen leder honom till Paradiset eller till helvetet. De [följeslagarna] frågade: ‘O Allahs Sändebud! Hur är det med hästarna?’ Han sade: ‘Hästar har godhet i sina pannor (eller så sade han: ‘Godhet finns i hästarnas pannor’) till Domens dag. Det finns tre typer av hästar: de är en källa till belöning för ägaren, de är en slöja eller så är de en börda för individen. Vad gäller de [hästar] som bringar belöning, den som föder upp och tränar dem för Allahs skull kommer att få en belöning från Honom, likaså kommer allt som de konsumerar att anses vara en belöning för honom från Allah. För varje grässtrå som man låter dem bete av i hagen finns det en belöning för honom. För varje vattendroppe som man låter dem dricka av i bäcken finns det en belöning.’ Han fortsatte sin beskrivning till dess att en belöning även nämndes för deras urin och avföring. ‘Och för varje steg som de tar på upphöjd mark finns det en belöning. Vad gäller den som de kommer att agera slöja för [i livet härefter], det är han som föder upp dem för ära och värdighet, och som minns deras ryggars och magars rättighet i övermått och i motgång. Vad gäller den som de är en börda för, det är han som föder upp dem för ståt och för att kunna skryta med dem inför människor.’ De frågade: ‘O Allahs Sändebud! Hur är det med åsnor?’ Han sade: ‘Allah har inte uppenbarat något till mig om dem utom denna omfattande vers: ‘Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det’” (99:7-8). Al-Bukhari och Muslim rapporterade från Abu Hurayrah att Profeten () sade: ”Den som Allah låter bli rik och som [sedan] inte betalar zakah på sin rikedom, på Domens dag kommer den att bli en skallig, giftig hanorm med två svarta fläckar över sina ögon. På Domens dag kommer ormen att omfamna hans hals, bita hans kinder och säga: ‘Jag är din skatt, jag är din rikedom.’” Sedan reciterade han [Profeten ()] följande vers: ”DE SOM girigt behåller för sig själva det som Gud i Sin nåd har skänkt dem…” (3:180). Ibn Majah, al-Bazzar och al-Bayhaqi rapporterade från Ibn ‘Umar att Allahs Sändebud () sade: ”O muhajirin! Akta er för fem egenskaper: om omoral någonsin sprider sig i ett samfund och det inte finns några skamkänslor för att det förekommer eller [om det inte finns någon skam] i att nämna det [och människor talar om det som om inget dåligt har inträffat], då kommer sjukdomar som inte fanns under deras föregångares tid att sprida sig bland dem. Om de minskar på måttet och vikten [av sålt spannmål eller såld mat] kommer de att överväldigas av fattigdom, deras provianter kommer att minskas och deras ledare kommer att vara orättvis. Om de avstår från att betala zakah på sin egendom kommer de att berövas regn, utom om de får det endast för deras boskaps skull. Om de avsäger sig sitt åtagande till Allah och Hans Sändebud kommer de att styras av en fiende som är en främling för dem och som kommer ta ifrån dem något av vad de äger. Om deras ledare inte styr i enlighet med Allahs Bok, kommer de att drabbas av inbördeskrig. Allah förbjude att dessa [saker] skulle hända er.”
Dela och tipsa!