Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 131 : Vilka handlingar är otillåtna när man är oren (Junub), (efter sexuellt umgänge eller menstruation)?


Det handlingar so är otillåtna när man är oren är enligt följande: Bönen. Att gå runt Ka’bah. Resonemanget för detta hittas i kapitlet ”Handlingar där tvagning är ett villkor”. Att röra eller bära Koranen. Alla följeslagare var överens om att det är förbjudet att röra eller bära Koranen när man är i ett orent tillstånd. Somliga jurister, såsom Dawud och Ibn Hazm, tillät den som är oren, oavsett om orenheten uppstod till följd av sexuellt umgänge eller menstruation, att röra eller bära Koranen, och de såg inget fel i detta. Han härledde sitt stöd för denna åsikt från en hadith i de två Sahih, där det berättats att Profeten () sände ett brev till Heraklius med orden: ”I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn […] Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Allah och inte sätta något vid Allahs sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Allah ställe. Och säg, om de vänder er ryggen: ‘Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja’” (3:64). Ibn Hazm drog slutsatsen: ”Detta är brevet, vilket innehöll denna vers, som Allahs Sändebud () skrev till de kristna, och naturligtvis rörde de det.” Majoriteten av de lärda svarar honom genom att konstatera att det är tillåtet att röra delar av Koranen som används i brev, böcker, förklaringar (tafsir) och så vidare, eftersom dessa saker inte är exemplar av Koranen, likaså är det inte bekräftat att en sådan handling är förbjuden. Att recitera Koranen. Enligt merparten av de lärda, får den som är oren (efter sexuellt umgänge eller menstruation) inte recitera någon del av Koranen. Detta baseras på en hadith som berättar att ‘Ali sade att inget höll Allahs Sändebud () borta från Koranen, med undantag av de tillfällen då han befann sig i ett orent tillstånd efter sexuellt umgänge. Detta har återberättats av ”de fyra”. Al-Tirmidhi graderade den som sahih. Ibn Hajar sade i Fath al-bari: ”Somliga anser att några av hadithens återberättare är svaga, men sanningen är att den är hasan och godtagbar som bevis.” Han rapporterade även: ”Jag såg Allahs Sändebud () tvaga sig och recitera lite av Koranen, och därefter sade han: ‘Detta är för den som inte är oren efter sexuellt umgänge. Om man är oren efter sexuellt umgänge, får man inte göra så, inte ens en vers.’” Ahmad och Abu Ya’ala återberättade hadithen med denna ordalydelse, och al-Haythami sade om den: ”Återberättarna är trovärdiga.” Al-Shawkani sade: ”Om denna [rapport] är autentisk, är det ett tillräckligt bevis för att det är otillåtet.” Den första hadithen förbjuder det inte, för den förmedlar endast att det var Profetens () praxis att inte recitera Koranen när han befann sig i ett orent tillstånd efter sexuellt umgänge. Liknande rapporter visar inte att det är ogillat. Hur kan den därför användas som bevis för att påvisa att det är förbjudet? Al-Bukhari, al-Tabarani, Dawud och Ibn Hazm ansåg att det är tillåtet för den som är oren efter sexuellt umgänge (eller menstruation) att recitera Koranen. Al-Bukhari sade: ”Ibrahim sade: ‘Det är inget problem att en menstruerande kvinna reciterar en vers.’ Ibn ‘Abbas ansåg inte att det var fel att en person som är oren efter sexuellt umgänge reciterar Koranen. Profeten () brukade nämna Allah under alla omständigheter.” Ibn Hajar kommenterade: ”Det finns ingen autentisk hadith som har återberättats av författaren [al-Bukhari] om förbudet att recitera medan man befinner sig i ett orent tillstånd efter sexuellt umgänge eller menstruation.” Det totala av det som har rapporterats i denna fråga informerar oss om denna punkt, men tolkningarna skiljer sig åt. Att befinna sig i moskén. Det är förbjudet för den som är oren (efter sexuellt umgänge eller menstruation) att befinna sig i moskén. ‘A’ishah sade: ”Allahs Sändebud () såg att sina följeslagares hus praktiskt taget befann sig i moskén. Han sade: ‘Flytta dessa hus bort från moskén.’ Sedan gick han in i moskén, men folket gjorde inget, utan de hoppades på att Allah skulle uppenbara för Muhammad () att deras agerande var tillåtet. Efter att han kom ut sade han: ‘Flytta dessa hus bort från moskén, för det är inte tillåtet för en menstruerande kvinna eller en person som är oren efter sexuellt umgänge att befinna sig i moskén.” Detta har återberättats av Abu Dawud.[1] Umm Salamah rapporterade att Profeten (), efter att han kom till moskéns gårdsplan, sade med hög röst: ”Moskén är förbjuden för menstruerande kvinnor och personer som är orena efter sexuellt umgänge.” Detta har återberättats av Ibn Majah och al-Tabarani. Sådana personer kan dock passera igenom moskén, för Allah säger: ”TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger. [Gör det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen” (4:43). Jubayr sade: ”En av oss brukade passera igenom moskén trots att han var oren.” Detta har återberättats av Ibn Abi Shaybah och av Sa’id ibn Mansur i sin Sunan. Zayd ibn Aslam sade: ”Allahs Sändebuds () följeslagare brukade gå igenom moskén medan de var orena efter sexuellt umgänge.” Detta har återberättats av Ibn al-Mundhir. Yazib ibn Habib rapporterade att följeslagarnas dörrar öppnades upp in till moskén, och när de var orena efter sexuellt umgänge, kunde de inte hitta vatten eller en väg till vatten utom genom [att gå igenom] moskén. Allah uppenbarade då: ”[Gör det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa” (4:43). Detta har återberättats av al-Tabari. Al-Shawkani sade om föregående rapporter: ”Innebörden är så tydlig att det inte finns något utrymme för tvivel.” ‘A’ishah sade: ”Profeten () sade till mig: ‘Ge mig min tygbit från moskén.’ Jag svarade: ‘Jag menstruerar.’ Han sade: ‘Din menstruation är inte i din hand.’” Detta har återberättats av gruppen, med undantag av al-Bukhari. Maymunah sade: ”Allahs Sändebud () brukade komma till ett av våra rum när vi menstruerade, lägga sitt huvud på [sin hustrus] knä och recitera Koranen. Sedan tog en av oss hans kläder och lade dem i moskén, [detta] medan hon menstruerade.” Detta har återberättats av Ahmad och al-Nasa’i, och rapporten har andra bevis som stöder den.
[1] Detta är en svag hadith. Jfr al-Albani, Da’if Sunan Abi Dawud, nr. 32. (eö).
Dela och tipsa!