Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 421 : Är det obligatoriskt för kvinnor att utföra hajj?


Svar: Hajj är obligatorisk för både kvinnor och män. De måste utföra den när de möter de ovannämnda villkoren. När det gäller en kvinna är det essentiellt att hennes man eller en annan mahram-släkting[1] håller henne sällskap under hajj-resan. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Jag hörde Profeten () säga: ‘En man får aldrig vara ensam med en kvinna om det inte finns en mahram med henne. En kvinna får inte heller resa med någon utom en mahram-släkting.’ En man ställde sig upp och sade: ‘O Allahs Profet! Min fru har åkt för hajj medan jag var värvad för detta och detta slag, vad ska jag göra?’ Profeten () svarade: ‘Gå iväg och slut upp med din hustru i hajj.’”[2] Yahya ibn ‘Abbad rapporterade att en kvinna från Irak skrev till Ibrahim al-Nakha’i: ”Jag har ännu inte utfört den föreskrivna hajj, för trots att jag är rik har jag ingen mahram som kan göra mig sällskap under denna resa.” Han skrev tillbaka till henne: ”Du är en av de som Allah inte har gett medlen till att utföra [hajj].” Abu Hanifah, al-Hasan, al-Thawri, Ahmad och Ishaq har alla en liknande åsikt i frågan. Al-Hafidh sade: ”Bland de shafi’itiska lärda är den vanligaste, mest accepterade åsikten att en kvinna får resa med sin make, en av sina mahram-släktingar, en grupp bestående av tillförlitliga kvinnor eller till och med en sådan [tillförlitlig] kvinna. Enligt en åsikt, som har rapporterats av al-Karabisi och nedtecknats som sund i al-Muhadhib, får en kvinna resa själv förutsatt att vägen till hajj är säker. Detta gäller för både hajj och ‘umrah. Det har rapporterats i Subul al-salam: ”En grupp av lärda anser att en gammal kvinna får resa utan att en mahram-släkting håller henne sällskap.” Denna tillåtelse, att en kvinna kan färdas utan en mahram om hon har sällskap av tillförlitliga följeslagare eller när resan till hajj är säker, stöds av det som har rapporterats av al-Bukhari från ‘Adi ibn Hatim, som sade: ”Jag var med Profeten () när en man kom till honom och beklagade sig över fattigdom. En annan man beklagade sig över rånare längst vägarna. Då sade Profeten (): ‘O ‘Adi! Har du sett staden Hira i Irak?’ Jag svarade: ‘Nej, men jag har hört talas om den.’ Profeten () sade: ‘Om du lever tillräckligt länge, kommer du att få se att en kvinna kommer att resa från Hira och utföra tawaf runt Ka’bah, och hon kommer inte att ha någon fruktan utom för Allah.” Denna åsikt stöds av faktumet att ‘Umar gav Profetens () fruar tillåtelse att utföra hajj i sällskap med ‘Uthman och ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf. ‘Uthman brukade meddela folk att de kom och sade att de skulle undvika att titta mot dem och undvika att komma nära deras kameler. Om en kvinna dock inte följer denna föreskrift och utför hajj själv, utan att hon är i sällskap med en mahram, är hennes hajj ändå giltig. Författaren av Subul al-salam rapporterade att Ibn Taymiyyah sade: ”En kvinna som utför hajj utan en mahram – hennes hajj är giltig. Detsamma gäller en person som är ekonomiskt oförmögen att utföra den.” Med andra ord: de som hajj inte är obligatorisk för på grund av sjukdom, på grund av fattigdom eller för att de är rädda att bli rånade på vägen, eller när det gäller en kvinna som inte har en mahram som kan hålla henne sällskap – om dessa människor ändå utför hajj, kommer de att kunna tillräkna sig den. Somliga av dem försöker sitt bästa (och anstränger sig till det yttersta) såsom de som utför hajj till fots, medan andra syndar såsom de som tigger till andra för att de ska hjälpa dem att utföra hajj, eller en kvinna som utför hajj utan en manlig mahram. Förbehållet deras giltiga ursäkter, om någon av dessa människor utför hajj kommer den att vara giltig, för deras synder relaterar till deras (val av otillåtna) medel, och detta påverkar inte målet som så. Det har rapporterats i al-Mughni: ”Om en person, som inte är skyldig att utföra hajj eftersom han inte är [ekonomiskt] kapabel att göra det, skulle utföra hajj, detta medan han utsätts för svårigheter, färdas till fots och inte har tillräckligt med proviant, då kommer hans hajj [ändå] att vara giltig och acceptabel.”
[1] Al-Hafidh sade i al-Fath: ”Enligt de lärda är villkoret för att vara mahram till en kvinna att det, enligt lagen, är omöjligt för honom att någonsin gifta sig med henne.” [2] Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Formulering här är från Muslim. Denna order understyrker något som är önskvärt; den förpliktigar inte mannen eller mahram-släktingen att resa med kvinnan, om det inte finns någon utom han. Ingen är skyldig att ge upp sin bekvämlighet så att en annan person ska göra vad som inte krävs av honom.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...