Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 278 : Vilken är växter och frukters nisab?


Merparten av de lärda menar att det inte finns någon zakah på växter och frukter till dess att de uppnår fem awsuq. Vidare blir detta applicerbart endast efter att agnet, strået och skalet har avlägsnats. Zakah-beloppet är dock tio awsuq om skalet inte avlägsnas. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Det finns ingen sadaqah (zakah) på det som är mindre än fem awsuq.” Detta har även återberättats av Ahmad och al-Bayhaqi med en god traderingskedja. Abu Sa’id al-Khudri rapporterade att Profeten () sade: ”Det finns ingen sadaqah på någon mängd dadlar eller spannmål under fem awsuq.” Enligt konsensus är en wusuq sextio sa’ (ett kubikmått med varierande storlek). Det har sagts att denna hadith är munqati’, det vill säga en hadith med en bruten traderingskedja. Både Abu Hanifah och Mujahid ansåg att zakah ska tas på vilken mängd som helst, stor eller liten, i enlighet med den generella karaktären av Profetens () uttalande: ”En tiondel [tas] på det som himlarna bevattnar...” Detta beror på att jordbruksprodukter är förgängliga och kan inte preserveras i ett helt år. I detta fall uppnår inte sådana jordbruksprodukter en nisab inom en ett års period. Ibn al-Qayyims diskussion i ämnet menar att den autentiska och explicita sunnan för en tiondels nisab är hadithen: ”En tiondel [tas] på det som himlarna bevattnar, och en halv tiondel tas på det som bevattnas av konstbevattning (gharb, kärl).” Detta är applicerbart på både små och stora mängder, till skillnad från den specifika mängden som nämns i andra hadither. Applikationsmässigt är ett generellt uttalande lika viktigt som ett specifikt uttalande. Om det finns en konflikt mellan de två kommer det mest omfattande att vara applicerbart. Detta är regeln. Det har sagts att båda föregående hadither bör följas. I grund och botten motsäger de inte varandra, likaså behöver inte en av dem annullera den andra. Man måste lyda Allahs Sändebud () i denna fråga, för han sade: ”En tiondel [tas] på det som himlarna bevattnar…” Detta uttalande söker att urskilja mellan de två (kategorierna): en på vilken en tiondel tas, och den andra på vilken endast en halv tiondel tas. Således skilde han mellan de två kategorierna enbart beträffande mängden som ska tas. I denna hadith nämns inte någon nisab-mängd, men han nämnde det uttryckligen i en annan hadith som inte kan ignoreras som något som är generellt eller avses vara så och inte annars. Det är likt andra uttalanden med en generell betydelse, vilket har förklarats i texten. Ibn Qudamah avslutar: ”Profetens () uttalande att ‘det finns ingen sadaqah (zakah) på någonting under fem awsuq’ är man eniga om. Denna hadith är specifik, och därför får den företräde och tydliggör hans () föregående uttalande som var generellt i betydelse. Detta är likt hans uttalande om att ‘zakah tas på alla kameler som betar fritt’, som blir explicit genom hans andra uttalande i samma ämne: ‘Det finns ingen sadaqah på färre än fem kameler.’ På samma sätt blir hans uttalande om att ‘sadaqah på silver är en fjärdedel av tiondelen’ specifikt genom ett annat uttalande: ‘Det finns ingen saqadah på någon mängd mindre än fem uns [ca 142 gram] ??? .’ Det är således möjligt att man har tillgångar som kvalificerar för sadaqah per se, men som ingen sadaqah tas på.” När det kommer till jordbruksprodukter: att ha en produkt i sin ägo i ett år kan inte används som kriterium, eftersom dess mognad eller växt fullbordas vid skördetiden och inte genom att deras kontinuitet sträcker sig bortom ett år. Man tar dock hänsyn till besittning för gods andra än jordbruksprodukter, eftersom det generellt är antaget att de i slutet av året måste ha fullbordat sin växt. Principen för att uppnå en nisab på vilken egendom som helst baseras på att en nisab är en mängd som är tillräckligt stor för zakah att tas från den. Detta kan förklaras genom att komma ihåg att zakah är obligatoriskt för de rika, vilket förutsätter existensen av nisab som genereras av deras tillgångar. En sa’a används för jordbruksprodukter som inte kan mätas men kvalificerar sig för zakah. En sa’a är ett mått som är likvärdigt en och en tredjedel koppar (qadah). Således är en nisab femtio kaylah (ett torrt viktmått som i Egypten är lika med 16,72 liter). Vad gäller jordbruksprodukter som inte kan mätas, sade Ibn Qudamah: ”Nisaben på saffran, bomull och sådana artiklar ska vägas vid 1600 irakiska skålpund ??? (ratl, och fem awsuq är lika med 1600 irakiska ratl, varpå en irakisk ratl är ca 130 dirhamer). På detta sätt är dess vikt estimerad. Abu Yusuf sade att om jordbruksprodukter inte kan beräknas, tas zakah på dem endast när deras värde uppnår nisaben på artiklar som den lägsta beräkningsstandarden är applicerbar på. Följaktligen tas zakah inte på bomull till dess värde når fem awsuq av en artikel till det lägsta värdet så beräknat, såsom korn och dylikt. Detta beror på att det är omöjligt att beräkna artikeln i sig själv utom genom det lägre priset av två nisab. Enligt Muhammad ibn al-Hasan: ”För zakah måste en produkt nå fem gånger det största värdet av sin sort. Därför kan inte zakah tas på bomull när det når fem qintar [ett varierande vikt på hundra skålpund ??? som i Egypten är lika med 44,93 kg], eftersom evaluering via wusuq baseras på avvägningen att dess värde är högre är vad som är värderat i slag.”
Dela och tipsa!